Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

Пламенка Боровска, Методи и софтуерни инструменти за картиране на геноми,
базирани на скрити модели на Марков

Мартин Гугутков, Приложение на технологията блокчейн при Индустрия 4.0 в
аспекта киберсигурност на Интернет на Нещата

Стела Ветова, Интернет на нещата в образната диагностика и откриване
на in silico знания

Илиян Кордев, Пламенка Боровска, Модели на машинно обучение за диагностичен и прогнозен
анализи за казуса на рака на гърдата при интелигентната
интегрирана дигитална платформа InSilcoKDD

Теодора Христева, Паралелизация на алгоритъма SINCO

Пламенка Боровска, Хараламбос Докомес, Архитектура на грид ресурсен брокер базиран на
модел за планиране с метаданни

Мартин Гугутков, Анализ на големи данни в екосистемата на Интернет на
нещата в контекста на сигурността

Невена Петрова, Проучване и сравнителен анализ при компютърни
експертизи на системи в екосистемата на Индустриалния
Интернет на Нещата (IIoT)