Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

Основните цели на Сдружението “Иновационен център за трансфер на информационни и ин-силико технологии и експертни знания – Ин-силико Интелект“  са:

 • Осъществяване на научни и приложни изследвания в областта на информационните технологии, биоинформатика, ин-силико изследвания, компютърно моделиране и симулация, високопроизводителни изчисления, обработка на големи масиви от данни, компютърен интелект, популяризиране на науката и научните изследвания, компютърни мрежи и комуникация, информационни технологии за бизнес мениджмънт.
 • Разработване на нови научни подходи, прототипи и технологични иновации и внедряването им.
 • Реализация на иновационни проекти, научни изследвания, обмен на добри практики с международно участие и създаване на нови ресурси в областта на: ИКТ, ин-силико изследвания, трансфер на технологии и експертни знания.
 • Съдействие за увеличаване на съвместните дейности и инициативи на участници от различни области на съвременната наука и индустрия за изграждане на компетентно и конкурентноспособно българско общество.
 • Разработване, организиране и прилагане на добри практики и развитие във сферата на иновациите, технологиите, образованието и социалните дейности, както и по отношение на политиките в тези сфери, насочени към младите хора и всички заинтересовани социални групи от обществото.
 • Организиране на семинари, научни конференции, срещи и дискусии с утвърдени представители от индустрията, работещи и използващи модерни технологии, върховите постижения и иновациите.
 • Създаване на възможности за разширяване на познанията в областта на модерните компютърни технологии и иновациите за създаване, стимулиране и прилагане на иновативни подходи във фармацията, медицината и екологията.
 • Подкрепа на възможностите за обучение в областта на модерните технологии и иновациите в страната и в чужбина.
 • Организиране на курсове за различни целеви групи: сертификационни курсове, курсове за повишаване на квалификацията в областта на върховите технологии и иновациите (следдипломна класификация), курсове за компютърни умения и други.
 • Подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за устойчивото развитие на България.
 • Изследване, разработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на информационните и ин-силико технологии и експертни знания в страната, Балканите, Европа и света.
 • Съдействие на държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на информационните и ин-силико технологии и експертни знания, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти.
 • Подпомагане на създаването и утвърждането на стандарти при провеждането на научно-изследователски изследвания в страната.
 • Стимулиране на научните изследвания и иновациите в областта на ИТ и ин-силико технологиите в България и осигуряване на възможност за партниране с водещи Европейски и други изследователски центрове.
 • Съдействие при създаване на нови независими звена (лаборатории, научни центрове и други) и свързването им в клъстер посредством информационни технологии за споделяне на умения, ин-силико знания и технологии и осигуряване на достъп до експертизи на други звена.