Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

Членовете на екипа на сдружение „ИН-СИЛИКО ИНТЕЛЕКТ“ имат богат опит в разработката на проекти в областта на ИКТ и интердисциплинарни проекти. 

glags

Европейски проекти

 • BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство”, схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията”, схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по Компютърни науки“, схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • BG051PO001-3.3.04/13 „Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на Компютърните науки”, схема BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • 539461-LLP-1-2013-1: ETN FETCH „Образование и обучение в изчисленията: Как да подкрепим обучението по всяко време навсякъде“, финансиран от Европейската комисия, програма „Обучение през целия живот“.
 • RI-312763 “Партньорство за върхови изчисления в Европа”, PRACE RI, финансиран от Европейската комисия.

 Проекти с национално финансиране

 • ДЦВП02/1 Център за върхови научни постижения  „Суперкомпютърни приложения SuperCA++”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ДТК02/63 „Създаване на Център за изследвания и развитие на интелигентни и специализирани периферни устройства“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ДРНФ02/9 „Проектиране и разработване на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на материали  предназначено за вграждане в автоматизирани производствени системи”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ДФНИ-М01/005 „Виртуален център за трансфер на in-silico scientia и технологии ViSTa“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ВУ-МИ-201 „Виртуален скрининиг и компютърно моделиране за дизайн на лекарствени средства“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ДИД-02 „Молекулен дизайн и конструиране на рекомбинантни конкуренти на човешкия интерферон гама: Нов подход за лечение на автоимунни болести“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • НЦСКП/FP7/ПРП7РП02/1 „Паралелна компютърна симулация за изследване взаимодействието на генома на грипен вирус тип А с генома на гостоприемника“, Национален център за суперкомпютърни приложения, България.
 • ДИД-02-31/2009 „Нов ген свързан с поправката на гликирана ДНК“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.
 • ДРГ-02-05/2010 „Структурно-функционални взаимоотношения в белтъци и пептиди“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката.