Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

Сдружение „Иновационен център за информационни и ин-силико технологии и трансфер на експертни знания“ е неправителствена организация, която цели развитие, подобряване и постигане на високо качество на научните изследвания, теория и практика в областта на информационните и ин-силико технологиите и трансфера на експертни знания.

То е доброволно сдружение на лица, работещи в областта на науката и научните изследвания с опит в информационните и ин-силико технологиите, коeто се основава на общите интересите на основателите и тяхната готовност да обединят усилията си в насоките, очертани от тяхната програма.

Основният предмет на дейност е свързан с:

  • Разработване, развитие и внедряване на върховите постижения, модерните технологии и иновациите в различни области на модерната наука и популяризирането им сред младежите и всички заинтересовани социални групи хора от обществото.
  • Насърчаване, подпомагане и развитие на сътрудничество между фирми, учебни заведения, държавни институции и сходни неправителствени организации работещи в областта на върховите технологии и иновациите и тяхната приложимост в различни области на индустрията, както и повишаване на компетентността на екипите им и конкурентноспособността на съответните организации на национално и международно ниво.